Newyddion VRP

Newyddion parc rhanbarthol y cymoedd

Dyma gyfle i gael y newyddion diweddaraf gan y tîm a’n partneriaid ledled ein Cymoedd.

Pecyn cymorth ar gyfer partneriaid Parc Rhanbarthol y Cymoedd

Introducing our brand-new toolkit — a super useful document designed to help YOU, our partner network, to amplify the VRP message across your channels.

Darllen mwy

Presgripsiynu cymdeithasol gwyrdd: beth ydyw, pam y dylem roi sylw iddo, a sut mae’n effeithio ar bobl y Cymoedd

Mae presgripsiynu cymdeithasol gwyrdd yn fenter iechyd meddwl a lles sy’n helpu unigolion i gysylltu â gwasanaethau a gweithgareddau anfeddygol yn yr awyr agored — a’r llynedd, gwnaeth mwy o bobl yng nghymoedd de Cymru gymryd rhan nag erioed.

Darllen mwy

Pennod newydd yn stori Cymoedd y De

Ers sefydlu partneriaeth Parc Rhanbarthol y Cymoedd yn 2020, mae ymdrechion cyfunol unigolion a sefydliadau ar draws Cymoedd y De wedi dod â thon o newid cadarnhaol – yn gymdeithasol, yn economaidd ac yn amgylcheddol. Daeth 12 o barciau a mannau gwyrdd rhagorol ar draws y Cymoedd yn ‘Pyrth Darganfod’  – mannau cychwyn ar gyfer […]

Darllen mwy

Canmol Gwarcheidwaid amgylcheddol Cymoedd y De

Mae Parc Rhanbarthol y Cymoedd a Groundwork Cymru wedi dathlu’r ffaith bod eu rhwydwaith o wirfoddolwyr cymunedol - y Gwarcheidwaid - wedi cwblhau bron i 10,000* o oriau o waith gwirfoddol dros y tair blynedd diwethaf. I ddathlu'r cyflawniad hwn — yn ogystal â'r 399,497 metr sgwâr o dir sydd wedi'u gwella gan y gwirfoddolwyr gwyrdd* — cynhaliodd Parc Rhanbarthol y Cymoedd ddigwyddiad arbennig.

Darllen mwy

Rhwydwaith newydd ar gyfer Pyrth Darganfod y Cymoedd

Mae PRhC yn dod â rhwydwaith o ddeuddeg parc trefol a gwledig a gwarchodfeydd natur at ei gilydd – a elwir hefyd yn ‘Byrth Darganfod’ – fel rhan o brosiect i sefydlu parc rhanbarthol parhaol ar gyfer Cymoedd De Cymru. Mae parciau rhanbarthol i’w gweld yn y DU a ledled y byd, gan roi cyfleoedd […]

Darllen mwy

Cynllun Gwarcheidwaid Parc Rhanbarthol y Cymoedd – y stori hyd yma…

Rydyn ni mor falch o faint mae Cynllun Gwarcheidwaid Parc Rhanbarthol y Cymoedd — a gyflwynir gan Groundwork Wales — wedi’i gyflawni ers mis Mai 2021.

Darllen mwy

Canolfan Addysg a Lles Newydd — bellach ar agor ym Mharc Gwledig Bryngarw

Ddydd Iau, 2 Rhagfyr, cafodd canolfan addysg a lles newydd sbon ei hagor yn swyddogol gan y Dirprwy Weinidog dros y Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden AS, ym Mharc Gwledig Bryngarw.

Darllen mwy

Dyfarnu Contract y Gwarcheidwaid i Groundwork Wales

Mae'n bleser gan Barc Rhanbarthol y Cymoedd gyhoeddi ei fod wedi dyfarnu contract Cynllun Gwarcheidwaid Parc Rhanbarthol y Cymoedd i Groundwork Wales.

Darllen mwy

Parc Rhanbarthol y Cymoedd a Chymorth Iechyd Meddwl I’n Cymunedau

Mae Parc Rhanbarthol y Cymoedd yn cyhoeddi eu Cylchlythyr ar gyfer mis Mai.

Darllen mwy

Ailadeiladu’r gymuned leol i’n Cymoedd

Wrth ymateb i bandemig COVID-19, mae'r stryd fawr yng Nghymru wedi denu cryn dipyn o sylw yn y newyddion dros y flwyddyn ddiwethaf o ganlyniad i bryderon ynghylch dyfodol canol ein trefi.

Darllen mwy

Cyllid wedi ei ddyfarnu i raglen Gwarcheidwaid Parc Rhanbarthol y Cymoedd

Valleys Regional Park (VRP) has been awarded more than £850,000 for its Guardian Scheme.

Darllen mwy

Beth sy’n arbennig am fod yn greadigol yn yr ardal lle rydych chi’n byw?

Mae Caerdydd Creadigol yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Celfyddydau Cymru i gomisiynu ymarferydd creadigol o bob un o'r ardaloedd awdurdodau lleol sy'n rhan o Brifddinas-Ranbarth Caerdydd

Darllen mwy

Neges oddi wrth dîm Parc Rhanbarthol y Cymoedd

On 8th January the First Minister announced an extension of COVID alert level 4 for a further 3 weeks.

Darllen mwy

Atyniadau awyr agored yn cau dros yr Ŵyl

Welsh Government have recently reviewed their guidelines on “outdoor attractions” which are expected to close over the holidays. 

Darllen mwy

Parc Rhanbarthol y Cymoedd yn Cyhoeddi Adroddiad Llawn ar Arolwg Gofodau Gwyrdd

Rhwng mis Gorffennaf a mis Medi 2020, cynhaliodd Parc Rhanbarthol y Cymoedd arolwg gofodau gwyrdd i ganfod pwysigrwydd ‘gofodau gwyrdd’ naturiol yn yr awyr agored.

Darllen mwy

Sicrhau rhagor o gyllid i Barc Rhanbarthol y Cymoedd

Mae Parc Rhanbarthol y Cymoedd newydd gael bron i filiwn o bunnoedd ychwanegol i gefnogi'r gwaith parhaol i ddatblygu dull mwy rhanbarthol o reoli ac o hyrwyddo ein tirwedd ysblennydd.

Darllen mwy

Cabinet i drafod ymestyn rôl lletya Parc Rhanbarthol y Cymoedd

Bydd cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn trafod ymestyn ei rôl fel lletywr Parc Rhanbarthol y Cymoedd tan fis Mehefin 2023

Darllen mwy

Mae enwau llefydd Cymru yn adrodd stori

Some of Merthyr Tydfil and Rhondda Cynon Taf’s best-loved places and landscapes are to feature in a ‘story map’ produced in an effort to preserve original Welsh place names

Darllen mwy

Mae’n dal yn amser paned yn y Pyrth Darganfod

Mae busnesau bwyd a diod wedi gorfod ymaddasu sawl gwaith eleni, ac nid yw'r cyfnod atal diweddaraf hwn yn eithriad.

Darllen mwy

Cyfnod atal yn dod â rhaglen y Gwarcheidwaid i ben am y tro

Er mwyn cydymffurfio â chyfyngiadau cyfnod atal Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd yr wythnos hon, ni fydd rhaglen Gwarcheidwaid Parc Rhanbarthol y Cymoedd yn cael ei chynnal rhwng dydd Gwener, y 23ain o Hydref a dydd Llun, y 9fed o Dachwedd

Darllen mwy

Pum Safle Canolfannau Darganfod yn cael eu henwi ymysg mannau gwyrdd gorau’r wlad

Mae pump o Ganolfannau Darganfod Parc Rhanbarthol y Cymoedd wedi cyflawni statws Gwobr y Faner Werdd – marc ansawdd rhyngwladol parc neu fan gwyrdd.

Darllen mwy

Dros 80% o bobl am weld rhagor o fannau gwyrdd ger eu cartrefi

Mae ein ‘mannau gwyrdd’ awyr agored naturiol yn hanfodol inni gyd, ac mae’r ffaith hon wedi cael sylw blaenllaw yng nghanfyddiadau arolwg newydd a gynhaliwyd gan Barc Rhanbarthol y Cymoedd.

Darllen mwy

Diweddariad Rhaglen Gwarcheidwaid Parc Rhanbarthol y Cymoedd

Ar ôl adolygu’r cyfyngiadau Covid-19 diweddaraf, dyma gadarnhau y bydd Cynllun Gwarcheidwaid Parc Rhanbarthol y Cymoedd yn parhau drwy’r rhanbarth, a hynny drwy gytundeb â rheolwyr y safleoedd

Darllen mwy

Parc Rhanbarthol y Cymoedd yn rhoi hwb i gymunedau a busnesau lleol

Mae gwefan newydd ac ymgyrch ar gyfryngau cymdeithasol wedi’u lansio er mwyn hyrwyddo’r Cymoedd fel Parc Rhanbarthol. Yn dilyn llawer o waith ymgysylltu â chymunedau, dan arweiniad y Tasglu ar gyfer Cymoedd y De

Darllen mwy

Y cymoedd a’r cyfyngiadau oherwydd covid-19

Mae’r cyfyngiadau symud a gyflwynwyd o ganlyniad i’r pandemig COVID-19 wedi tarfu’n sylweddol ar fywydau personol a dyddiol pobl, ac maent wedi amlygu pwysigrwydd cysylltiadau â mannau gwyrdd, aelodau’r teulu a’r gymuned ehangach

Darllen mwy

Skip to content