Canolfannau darganfod

Parc Bryn Bach

Mae Parc Bryn Bach yn cynnwys 340 erw o laswelltir a choetir rhamantus a llyn 36 erw trawiadol, ac mae’n lleoliad delfrydol ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau antur i ymwelwyr o bob oed a gallu. Mae croeso i bawb ddod i fwynhau’r awyr agored, ymlacio, cael hwyl neu ddysgu sgiliau newydd cyffrous gan ein tîm o staff arbenigol, naill ar ein safle ni neu yn yr ardaloedd cyfagos.

P’un a ydych yn unigolyn neu’n grŵp, mae yma lwyth o weithgareddau i chi fanteisio arnynt: saethyddiaeth, sgiliau byw yn y gwyllt, archwilio ogofâu, dringo, golff troed, beicio mynydd a sgrialu. Gall y sawl sy’n dwlu ar ddŵr fynd ati i gaiacio a chanŵio, cymryd rhan mewn arforgampau, nofio mewn dŵr agored, padlfyrddio ar eu sefyll a rafftio.

Parc Bryn Bach – Aneurin Leisure

At hynny gellir trefnu diwrnodau meithrin tîm, gwyliau antur egnïol ac anturiaethau difyr yn ystod gwyliau ysgol, dros gyfnod o sawl diwrnod, ac os yw’n well gennych gerdded mae yma gyfleoedd i gerdded ar hyd y bryniau yn ystod y gaeaf a thymhorau eraill a cherdded mewn ceunentydd.

Mae ein canolfan ymwelwyr sydd ar y safle a’n caffi sy’n edrych dros y llyn yn croesawu cŵn, felly os byddwch yn dod â’ch ci er mwyn iddo gael ychydig o hwyl ym Mharc Bryn Bach bydd yn gallu dod i mewn i’r caffi i gael diod.

Brysiwch draw i Barc Bryn Bach!

Tywydd lleol

TREDEGAR WEATHER

Cyfeiriad

Parc Bryn Bach
Merthyr Road
Tredegar
Blaenau Gwent
NP22 3AY

Cysylltu

01495 355920

Oriau agor

8.30am – 8.30pm

Beth sydd ar gael yn Parc Bryn Bach

Cyfleusterau
 • Caffi neu ystafell de
 • Canolfan ymwelwyr
 • Cyfleusterau newid babanod
 • Lleoedd i adael beiciau
 • Lleoedd newid i bobl anabl
 • Lleoedd parcio i bobl anabl
 • Maes parcio rhad ac am ddim
 • Meinciau yn yr awyr agored
 • Siop anrhegion
 • Toiled i bobl anabl
 • Toiledau nad ydynt ar agor bob amser
 • Wi-fi (mewn/wrth ymyl adeiladau)
Bwyta ac yfed
 • Caffi neu ystafell de
 • Dewisiadau ar gael i feganiaid
 • Dewisiadau ar gael i lysieuwyr
 • Dewisiadau heb glwten ar gael
 • Meinciau picnic
 • Peiriant gwerthu bwyd a diod
 • Yn croesawu cŵn (y tu mewn a’r tu allan)
Hygyrchedd
 • Llwybrau ag wyneb solet
 • Mynediad ar gyfer beiciau
 • Mynediad ar gyfer cadeiriau gwthio (y tu mewn)
 • Mynediad ar gyfer cadeiriau olwyn (y tu mewn)
 • Tir â nodweddion cymysg
Gweithgareddau
 • Ardal chwarae yn yr awyr agored
 • Beiciau i’w hurio
 • Beicio mynydd
 • Canŵio
 • Dringo
 • Llwybrau ag wyneb solet
 • Llwybrau beicio
 • Llwybrau graean
 • Llwybrau traul
 • Mynd â chŵn am dro
 • Parc: siglenni ac ati
 • Pysgota
Byd natur
 • Adar gwyllt
 • Blodau gwyllt
 • Byrddau gwybodaeth am fyd natur
 • Coed
 • Creaduriaid a phlanhigion y dŵr
 • Creaduriaid a phlanhigion y pyllau
 • Golygfeydd sy’n ymestyn ymhell
 • Gwrychoedd
 • Mamaliaid gwyllt
 • Trychfilod a phryfed
Tirwedd
 • Coetiroedd
 • Fforest
 • Llyn
Treftadaeth
 • Dim categorïau
Digwyddiadau a llety
 • Cyfleusterau gwersylla
 • Tŷ bynciau

Cyfarwyddiadau i Parc Bryn Bach

Skip to content