Bryngarw Country Park - Awen Cultural Trust

Bryngarw Country Park – Awen Cultural Trust

Parc Rhanbarthol y Cymoedd

Parc Rhanbarthol y Cymoedd ydyn ni – rydyn ni’n frwd dros lesiant, diwylliant, yr amgylchedd a’r gymuned yng Nghymoedd y De.

Mae Parc Rhanbarthol y Cymoedd yn hyrwyddo pobl a thirwedd eiconig Cymoedd y De, gan weithio gyda phartneriaid i sicrhau’r buddion amgylcheddol a chymdeithasol mwyaf posibl i gymunedau lleol ac i genedlaethau’r dyfodol.

Trwy brosiectau amrywiol sy’n canolbwyntio ar y gymuned a mentrau awyr agored, rydym yn benderfynol o weithio mewn partneriaeth â chi, pobl y Cymoedd, i sicrhau bod ein rhanbarth yn parhau i fod yn lle gwych i weithio, i fyw ac i’w ddarganfod.

P’un a ydych am helpu i ddiogelu tirwedd y rhanbarth trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau cadwraeth amgylcheddol am ddim yn un o’n safleoedd Pyrth Darganfod, darganfod eich tirwedd werdd leol o’r newydd, neu hybu’ch iechyd a’ch lles trwy dreulio amser yn yr awyr agored ymhlith natur.

Gofalu am y Cymoedd a’i bobl? Mae Yn Ein Natur.

Rhagor

COVID-19 Cliciwch yma am ddiweddariad Parc Rhanbarthol y Cymoedd

Parc Slip, Wildlife Trust – G Gavigan

Treulio amser yn y Cymoedd

P’un a ydych yn byw ac yn gweithio yma neu’n ymweld â’r ardal, cewch groeso heb ei ail pan fyddwch yn ymweld â Chanolfan Ddarganfod, yn ymuno â grŵp lleol neu’n gwirfoddoli.

Rhagor

Cefnogi mentrau cymunedol Parc Rhanbarthol y Cymoedd

Un elfen allweddol o lwyddiant ein Cymoedd yn y dyfodol yw helpu mentrau cymunedol i ffynnu. Dyma gyfle i chi gael gwybod beth rydym yn ei wneud i’w helpu i dyfu.

Rhagor

Welcome to Our Woods – Project Skyline / Mike Erskine

Y Canolfannau Darganfod

Mae Canolfannau Darganfod hynod o ddiddorol ar draws de Cymru, sy’n disgwyl am bobl i’w harchwilio, ac mae pob un ohonynt yn cynnig profiad pleserus hollol unigryw.
Cliciwch ar y map i ddod o hyd iddynt a dechreuwch gynllunio eich antur heddiw!

Ar gyfer teuluoedd

Ydych chi’n chwilio am weithgareddau difyr i bobl o bob oed yn eich teulu? Ewch allan o’r tŷ a dewch i’n Canolfannau Darganfod i ddarganfod llwyth o bethau newydd, dysgu mwy am wreiddiau’r Cymoedd a mwynhau gweithgareddau cyffrous.

Rhagor

Ar gyfer gwirfoddolwyr

Oes gyda chi ddiddordeb mewn cwrdd â phobl a chyflawni rhywfaint o waith da ar yr un pryd? Mae angen gwirfoddolwyr arnom ym mhob un o’n cymunedau ym Mharc Rhanbarthol y Cymoedd er mwyn helpu i gadw a gwarchod ein Cymoedd.

Rhagor

Ar gyfer byd natur

Mae’r Cymoedd yn gartref i rai o dirweddau naturiol mwyaf trawiadol Cymru a rhai o’i rhywogaethau bywyd gwyllt mwyaf eiconig. Bydd ymweld â’r Canolfannau Darganfod yn eich galluogi i fynd yn agosach nag erioed at fyd natur.

Rhagor

Ar gyfer gwneud ymarfer corff

Mae tirwedd arw’r Cymoedd yn cynnig cyfleoedd i ni hybu ein hiechyd. Mae yma rywbeth at ddant pawb, boed yn gyfleoedd i gerdded yn hamddenol a mwynhau golygfeydd hardd neu’n gyfleoedd i ymuno â grwpiau a gweithgareddau a gaiff eu trefnu!

Rhagor

Ar gyfer hybu lles

Ydych chi’n mwynhau tawelwch, cyfleoedd i ymlacio neu gyfleoedd i gwrdd yn yr awyr iach? Gallwch ddod o hyd i’r lle delfrydol yn ein Canolfannau Darganfod neu fentro allan i chwilio am eich lle arbennig personol chi. Mae yna rywbeth i’ch cyfareddu rownd pob cornel!

Rhagor

Hygyrchedd Parc Rhanbarthol y Cymoedd

Ein gweledigaeth yw sicrhau bod Parc Rhanbarthol y Cymoedd yn barc i bawb! Dyma gyfle i chi gael gwybod pa gyfleusterau y gallwch ddisgwyl eu gweld ac ymhle, a chyfle i chi greu cysylltiadau â grwpiau, sefydliadau a mudiadau sydd o’r un anian â chi.

Rhagor

Ariennir Parc Rhanbarthol y Cymoedd gan gynllun Cronfa Strwythurol Ewrop o dan Flaenoriaeth 5: Diwygio Gwasanaethau Cyhoeddus a Gweithio Rhanbarthol gyda chyfanswm o £981,655. Bydd y prosiect yn gweithio i sefydlu cydweithrediad rhanbarthol strategol newydd. Gweithio ar draws ffiniau llywodraeth leol a gweinyddol traddodiadol, i gyflawni’r uchelgais ar y cyd a nodir yn y prosbectws a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru trwy’r Tasglu ar gyfer Cymoedd De Cymru i greu Parc Rhanbarthol y Cymoedd (PRC).

Skip to content