Bryngarw Country Park - Awen Cultural Trust

Bryngarw Country Park – Awen Cultural Trust

Parc Rhanbarthol y Cymoedd

Partneriaeth o sefydliadau Cymreig yw Parc Rhanbarthol y Cymoedd, gan gynnwys cynghorau ac elusennau, sy’n gweithio gyda byd natur i helpu Cymoedd De Cymru i ffynnu — yn amgylcheddol, yn gymdeithasol ac yn economaidd.

Mae ôl troed PRhC yn ymestyn o Sir Gaerfyrddin i Flaenafon, sy’n ffinio â Bannau Brycheiniog — ac mae ganddo rwydwaith o ucheldiroedd, coetiroedd, gwarchodfeydd natur, parciau gwledig, afonydd, cronfeydd dŵr, camlesi, safleoedd treftadaeth ac atyniadau — pob un wedi’i blethu â’r trefi a’r pentrefi sy’n gartref i tua miliwn o bobl.

Gyda rhwydwaith o atyniadau lleol, safleoedd, a sefydliadau fel Pyrth Darganfod PRhC, ein cenhadaeth yw gwella ansawdd bywyd, rhagolygon economaidd, iechyd a lles yng Nghymoedd De Cymru. Cyflawnir hyn trwy gysylltu pobl â mannau gwyrdd cynyddol y rhanbarth — a thrwy hynny fynd i’r afael â’r argyfwng natur a’r hinsawdd wrth hyrwyddo ffyrdd gweithredol o fyw.

Drwy gysylltu pobl â mentrau awyr agored, gweithgareddau a phrosiectau cymunedol, gallwn greu cyfleoedd hamdden a dysgu seiliedig ar sgiliau ledled y Cymoedd — gan ddenu mewnfuddsoddiad a’i wneud yn lle deniadol i weithio, byw ac ymweld ag ef.

Gofalu am y Cymoedd a’i bobl? Mae Yn Ein Natur.

Rhagor

Newyddion Parc Rhanbarthol y Cymoedd

Dyma gyfle i gael y newyddion diweddaraf gan y tîm a’n partneriaid ledled ein Cymoedd.

Pecyn cymorth ar gyfer partneriaid Parc Rhanbarthol y Cymoedd

Introducing our brand-new toolkit — a super useful document designed to help YOU, our partner network, to amplify the VRP message across your channels.

Darllen mwy

Presgripsiynu cymdeithasol gwyrdd: beth ydyw, pam y dylem roi sylw iddo, a sut mae’n effeithio ar bobl y Cymoedd

Mae presgripsiynu cymdeithasol gwyrdd yn fenter iechyd meddwl a lles sy’n helpu unigolion i gysylltu â gwasanaethau a gweithgareddau anfeddygol yn yr awyr agored — a’r llynedd, gwnaeth mwy o bobl yng nghymoedd de Cymru gymryd rhan nag erioed.

Darllen mwy

Pennod newydd yn stori Cymoedd y De

Ers sefydlu partneriaeth Parc Rhanbarthol y Cymoedd yn 2020, mae ymdrechion cyfunol unigolion a sefydliadau ar draws Cymoedd y De wedi dod â thon o newid cadarnhaol – yn gymdeithasol, yn economaidd ac yn amgylcheddol. Daeth 12 o barciau a mannau gwyrdd rhagorol ar draws y Cymoedd yn ‘Pyrth Darganfod’  – mannau cychwyn ar gyfer […]

Darllen mwy

Parc Slip, Wildlife Trust – G Gavigan

Treulio amser yn y Cymoedd

P’un a ydych yn byw ac yn gweithio yma neu’n ymweld â’r ardal, cewch groeso heb ei ail pan fyddwch yn ymweld â Chanolfan Ddarganfod, yn ymuno â grŵp lleol neu’n gwirfoddoli.

Rhagor

Cefnogi mentrau cymunedol Parc Rhanbarthol y Cymoedd

Un elfen allweddol o lwyddiant ein Cymoedd yn y dyfodol yw helpu mentrau cymunedol i ffynnu. Dyma gyfle i chi gael gwybod beth rydym yn ei wneud i’w helpu i dyfu.

Rhagor

Welcome to Our Woods – Project Skyline / Mike Erskine

Y Canolfannau Darganfod

Mae Canolfannau Darganfod hynod o ddiddorol ar draws de Cymru, sy’n disgwyl am bobl i’w harchwilio, ac mae pob un ohonynt yn cynnig profiad pleserus hollol unigryw.
Cliciwch ar y map i ddod o hyd iddynt a dechreuwch gynllunio eich antur heddiw!

Ar gyfer teuluoedd

Ydych chi’n chwilio am weithgareddau difyr i bobl o bob oed yn eich teulu? Ewch allan o’r tŷ a dewch i’n Canolfannau Darganfod i ddarganfod llwyth o bethau newydd, dysgu mwy am wreiddiau’r Cymoedd a mwynhau gweithgareddau cyffrous.

Rhagor

Ar gyfer gwirfoddolwyr

Oes gyda chi ddiddordeb mewn cwrdd â phobl a chyflawni rhywfaint o waith da ar yr un pryd? Mae angen gwirfoddolwyr arnom ym mhob un o’n cymunedau ym Mharc Rhanbarthol y Cymoedd er mwyn helpu i gadw a gwarchod ein Cymoedd.

Rhagor

Ar gyfer byd natur

Mae’r Cymoedd yn gartref i rai o dirweddau naturiol mwyaf trawiadol Cymru a rhai o’i rhywogaethau bywyd gwyllt mwyaf eiconig. Bydd ymweld â’r Canolfannau Darganfod yn eich galluogi i fynd yn agosach nag erioed at fyd natur.

Rhagor

Ar gyfer gwneud ymarfer corff

Mae tirwedd arw’r Cymoedd yn cynnig cyfleoedd i ni hybu ein hiechyd. Mae yma rywbeth at ddant pawb, boed yn gyfleoedd i gerdded yn hamddenol a mwynhau golygfeydd hardd neu’n gyfleoedd i ymuno â grwpiau a gweithgareddau a gaiff eu trefnu!

Rhagor

Ar gyfer hybu lles

Ydych chi’n mwynhau tawelwch, cyfleoedd i ymlacio neu gyfleoedd i gwrdd yn yr awyr iach? Gallwch ddod o hyd i’r lle delfrydol yn ein Canolfannau Darganfod neu fentro allan i chwilio am eich lle arbennig personol chi. Mae yna rywbeth i’ch cyfareddu rownd pob cornel!

Rhagor

Hygyrchedd Parc Rhanbarthol y Cymoedd

Ein gweledigaeth yw sicrhau bod Parc Rhanbarthol y Cymoedd yn barc i bawb! Dyma gyfle i chi gael gwybod pa gyfleusterau y gallwch ddisgwyl eu gweld ac ymhle, a chyfle i chi greu cysylltiadau â grwpiau, sefydliadau a mudiadau sydd o’r un anian â chi.

Rhagor

Ariennir Parc Rhanbarthol y Cymoedd gan gynllun Cronfa Strwythurol Ewrop o dan Flaenoriaeth 5: Diwygio Gwasanaethau Cyhoeddus a Gweithio Rhanbarthol gyda chyfanswm o £981,655. Bydd y prosiect yn gweithio i sefydlu cydweithrediad rhanbarthol strategol newydd. Gweithio ar draws ffiniau llywodraeth leol a gweinyddol traddodiadol, i gyflawni’r uchelgais ar y cyd a nodir yn y prosbectws a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru trwy’r Tasglu ar gyfer Cymoedd De Cymru i greu Parc Rhanbarthol y Cymoedd (PRC).

Skip to content