Canolfannau darganfod

Gwarchodfa Natur Parc Slip

Mae’r warchodfa natur 300 erw a chanolfan ymwelwyr yr Ymddiriedolaeth Natur yn cynnig rhywbeth at ddant pawb!

Mae’r warchodfa yn gartref i dros 1,000 o rywogaethau bywyd gwyllt anhygoel a rhai o blanhigion prinnaf Cymru. Mae’r rhywogaethau hynny’n amrywio o’r fadfall ddŵr gribog sydd mewn perygl o ddiflannu ac sy’n bridio yn y pyllau a’r llynnoedd, i’r llygod medi swil a’r cornchwiglod carismatig sydd i’w gweld yn y dolydd blodau gwyllt. Mae’r dolydd hynny hefyd yn llawn tegeirianau, carpiog y gors a blodau menyn. Does dim rheswm pam na allwch fynd yn WYLLT yma!

At hynny mae gan y warchodfa amrywiaeth o gynefinoedd i’w harchwilio a thros 10 cilomedr o lwybrau cerdded. Mae’r rheini yn cynnwys ein 4 llwybr cerdded GWYLLT newydd i’r teulu a llwybrau beicio didraffig sy’n cynnwys 4 cilomedr o Lwybr Beicio Cenedlaethol Rhif 4 Sustrans! Mae gennym hefyd gaffi sydd ag ardal eistedd yn yr awyr agored, cysgodfan â tho gwyrdd i feiciau a man gwefru ceir trydan.

Mae ein caffi wrthi’n datblygu ei arlwy, felly dewch draw i flasu cawl cartref blasus. Mae hefyd yn cynnig llawer o ddewisiadau i lysieuwyr a feganiaid yn ogystal â phrydau bwyd mwy traddodiadol sy’n cynnwys cig. A bydd cacen ar gael bob amser, wrth gwrs!

Mae’r ganolfan ymwelwyr ar agor o 10am tan 4pm o ddydd Mawrth i ddydd Sul ac mae’n hygyrch i bawb. Gallwch barcio am ddim hefyd!

Tywydd lleol

BRIDGEND WEATHER

Cyfeiriad

Parc Slip Nature Reserve and Visitor Centre
Fountain Road
Ton-du
Pen-y-bont ar Ogwr
CF32 0EH

Cysylltu

01656 726987

Oriau agor

Siop coffi, Dydd Mercher – Dydd Sul, 10am – 4pm

Beth sydd ar gael yn Gwarchodfa Natur Parc Slip

Cyfleusterau
 • Caffi neu ystafell de
 • Canolfan ymwelwyr
 • Cyfleusterau newid babanod
 • Lleoedd i adael beiciau
 • Lleoedd parcio i bobl anabl
 • Maes parcio rhad ac am ddim
 • Man gwefru ceir trydan
 • Meinciau yn yr awyr agored
 • Toiled i bobl anabl
 • Toiledau nad ydynt ar agor bob amser
 • Wi-fi (mewn/wrth ymyl adeiladau)
Bwyta ac yfed
 • Bwyty (gyda mynediad ar gyfer pobl anabl)
 • Caffi neu ystafell de
 • Dewisiadau ar gael i feganiaid
 • Dewisiadau ar gael i lysieuwyr
 • Dewisiadau heb glwten ar gael
 • Meinciau picnic
 • Yn croesawu cŵn (y tu allan)
Hygyrchedd
 • Mynediad ar gyfer beiciau
 • Mynediad ar gyfer cadeiriau gwthio (y tu mewn)
 • Mynediad ar gyfer cadeiriau olwyn (y tu mewn)
 • Tir â nodweddion cymysg
 • Tir gwastad
Gweithgareddau
 • Llwybrau beicio
 • Llwybrau graean
 • Mynd â chŵn am dro
Byd natur
 • Adar gwyllt
 • Blodau gerddi
 • Blodau gwyllt
 • Byrddau gwybodaeth am fyd natur
 • Coed
 • Creaduriaid a phlanhigion y dŵr
 • Creaduriaid a phlanhigion y pyllau
 • Golygfeydd sy’n ymestyn ymhell
 • Gwrychoedd
 • Mamaliaid gwyllt
 • Planhigion prin
 • Trychfilod a phryfed
Tirwedd
 • Bog/marsh
 • Caeau agored
 • Coetiroedd
 • Cornant
 • Nant
 • Pwll
Treftadaeth
 • Byrddau gwybodaeth hanesyddol
 • Digwyddiad hanesyddol
 • Heneb
 • Strwythur hanesyddol
Digwyddiadau a llety
 • Cyfleusterau cynadledda

Cyfarwyddiadau i Gwarchodfa Natur Parc Slip

Skip to content