Ynglŷn â pharc rhanbarthol y cymoedd

Rhanbarth o drysorau i’w darganfod ac anturiaethau i’w mwynhau

Mae Parc Rhanbarthol y Cymoedd yn y rhanbarth a gaiff ei alw weithiau’n Faes Glo De Cymru ac mae wedi’i glustnodi er mwyn gwneud yn fawr o’i ardaloedd hardd o gefn gwlad, ei olygfeydd trawiadol, ei ddiwylliant cyfoethog a’i fyd natur gwych, sydd ar gael i bawb sy’n byw yn ne Cymru, sy’n gweithio yno neu sy’n ymweld â’r rhanbarth.

Mae’r parc yn ymestyn o Gaerfyrddin yn y gorllewin i Bont-y-pŵl yn y dwyrain ac o Ben-y-bont ar Ogwr yn y de i Ferthyr Tudful yn y gogledd, ac mae’n gartref i gymunedau llewyrchus mewn pentrefi prysur ynghanol rhai o’r tirweddau mwyaf dramatig sydd i’w cael: o gaeau gwyrddion i goetiroedd cysgodol ac o gorsydd gwlyb i raeadrau creigiog.

Mae’r Canolfannau Darganfod sydd ar wasgar ar hyd a lled y rhanbarth yn cynnig profiadau ysbrydoledig a chofiadwy i bawb. Ydych chi’n deulu sy’n hoffi gweithgareddau difyr? Neu ai eich unig ddymuniad yw cael mynd allan o’r tŷ? Ydych chi’n ffit yn barod ac yn chwilio am eich gweithgaredd nesaf? Ydych chi’n unig ac yn awyddus i wneud ffrindiau? Hoffech chi wella eich gallu i symud? Fyddai profi a gwarchod ein bywyd gwyllt gwych yn apelio atoch? Mae’r arlwy mor amrywiol â’r dirwedd newidiol. Mae’r Cymoedd yma i chi eu mwynhau!

Dan Lock

Gallwch wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, mwynhau cerdded yn hamddenol neu gerdded pellter hir, mynd i feicio mynydd neu ganŵio, ymweld â’n trefi a’n pentrefi bywiog a ffurfiwyd gan dreftadaeth ddiwylliannol a diwydiannol unigryw, mwynhau picnics, dysgu am ein gwreiddiau Cymreig mewn parciau treftadaeth thematig, a nesáu at fyd natur wrth i chi wneud hynny. Ac os yw’r cyfan i gyd yn swnio fel gwaith caled mae yna ddigon o gabanau, caffis ac ystafelloedd te lle gallwch gael eich gwynt atoch a mwynhau danteithion blasus.

Gan fod cymaint o leoedd i fynd iddynt a chymaint o bethau i’w gweld a’u gwneud, y cwestiwn pwysig yw ‘ble mae dechrau?’. Mae’r ateb i’w gael yma.

Ewch ati, felly, i ddechrau cynllunio eich profiad nesaf yn awr!

Mynd i’r Canolfannau Darganfod

Beth rydym yn ei wneud

Nid un gymuned yn unig mo’n Cymoedd, ond llawer o gymunedau sydd â safbwyntiau gwahanol a dyheadau amrywiol. Rydym yn bartneriaeth, sy’n golygu ein bod yn annog pawb i gydweithio â’i gilydd er mwyn gwireddu’r nodau canlynol ar draws ein Cymoedd.

Rydym yn ysbrydoli newidiadau er gwell i’r modd rydym yn gofalu am dirwedd ein Cymoedd.

Rydym yn cysylltu pobl ag ystod eang o weithgareddau awyr agored er mwyn hybu eu hiechyd a’u lles.

Rydym yn cynorthwyo cymunedau i archwilio syniadau a mentrau newydd.

Gyda phwy y gweithiwn

Cawn ein llywodraethu gan fwrdd sy’n cynnwys arweinwyr 13 o awdurdodau lleol:

Blaenau Gwent
Bridgend
Caerphilly
Cardiff
Carmarthenshire
Merthyr
Monmouthshire
Neath Port Talbot
Newport
Rhondda Cynon Taf
Swansea
Torfaen
Vale of Glamorgan
Rydym hefyd yn cydweithio’n agos â sefydliadau, mudiadau ac unigolion sy’n cynnwys:

Mentrau cymunedol  |  Elusennau  |  Sefydliadau’r Llywodraeth  |  Sefydliadau iechyd  |  Cymunedau lleol  |  Grwpiau gwirfoddol

Skip to content