Canolfannau darganfod

Parc Gwledig Bryngarw

Mae gan Barc Gwledig Bryngarw dros 100 erw o barcdir ac mae’n llawn ymwelwyr a bywyd gwyllt. Mae yno goetiroedd, gwlyptiroedd, dolydd a gerddi ffurfiol i chi grwydro ynddynt ynghyd ag amrywiaeth eang o weithgareddau difyr a chyfleusterau i’r teulu cyfan eu mwynhau. Bydd rhywbeth gwerth chweil i’w wneud bob amser ym Mryngarw, felly, beth bynnag fo’r tymor.

Bryngarw Country Park - Awen Cultural Trust

Bryngarw Country Park – Awen Cultural Trust

P’un a ydych yn gobeithio ymuno â’r llwybr beicio ar hyd glannau Afon Garw; cymryd rhan mewn sesiwn archwilio pyllau gyda’n Ceidwaid; gwibio i lawr un o’r sleidiau yn yr ardal chwarae i blant; neu fynd am dro bach drwy’r ddôl blodau gwyllt – mae’n wir bod gan Barc Gwledig Bryngarw rywbeth at ddant pawb.

Ers i Fryngarw agor fel parc gwledig yn 1986, mae wedi parhau i anelu at ragoriaeth. Mae’r ffaith bod y parc wedi ennill statws Gwobr y Faner Werdd ynghyd ag Achrediad Safle Treftadaeth Werdd yn golygu ei fod wedi’i gydnabod yn un o fannau gwyrdd gorau’r DU, sy’n arddangos y safonau uchaf o ran gwarchod ei dreftadaeth amgylcheddol a diwylliannol.

Edrychwn ymlaen at eich gweld cyn bo hir!

Tywydd lleol

BRIDGEND WEATHER

Cyfeiriad

Bryngarw Country Park
Brynmenyn
Pen-y-bont ar Ogwr
CF32 8UU

Cysylltu

01656 725155

Oriau agor

10am – 5.30pm (Ebrill – Medi)
10am – 4.30pm (Hydref – Mawrth)

Beth sydd ar gael yn Parc Gwledig Bryngarw

Cyfleusterau
 • Caffi neu ystafell de
 • Canolfan ymwelwyr
 • Lleoedd i adael beiciau
Bwyta ac yfed
 • Bwth/Caban
 • Caffi neu ystafell de
 • Cyfleusterau barbeciw
 • Dewisiadau ar gael i feganiaid
 • Dewisiadau ar gael i lysieuwyr
 • Dewisiadau heb glwten ar gael
 • Meinciau picnic
 • Yn croesawu cŵn (y tu allan)
Hygyrchedd
 • Llwybrau ag wyneb solet
 • Mynediad ar gyfer beiciau
 • Mynediad ar gyfer cadeiriau gwthio (y tu mewn)
 • Mynediad ar gyfer cadeiriau olwyn (y tu mewn)
 • Tir â nodweddion cymysg
Gweithgareddau
 • Ardal chwarae yn yr awyr agored
 • Llwybrau ag wyneb solet
 • Llwybrau beicio
 • Llwybrau graean
 • Llwybrau traul
 • Mynd â chŵn am dro
 • Offer campfa yn yr awyr agored
 • Parc: siglenni ac ati
 • Rhaglen i ysgolion
 • Rhaglen o ddigwyddiadau
Byd natur
 • Adar gwyllt
 • Blodau gwyllt
 • Byrddau gwybodaeth am fyd natur
 • Coed
 • Creaduriaid a phlanhigion y dŵr
 • Creaduriaid a phlanhigion y pyllau
 • Golygfeydd sy’n ymestyn ymhell
 • Gwrychoedd
 • Mamaliaid gwyllt
 • Planhigion prin
 • Trychfilod a phryfed
Tirwedd
 • Caeau agored
 • Coetiroedd
 • Cornant
 • Fforest
 • Gerddi
 • Nant
 • Pwll
Treftadaeth
 • Adeilad hanesyddol
 • Byrddau gwybodaeth hanesyddol
 • Person diddorol
Digwyddiadau a llety
 • Cyfleusterau ar gyfer priodas
 • Cyfleusterau cynadledda
 • Trwydded ar gyfer seremonïau sifil
 • Ystafelloedd en suite

Cyfarwyddiadau i Parc Gwledig Bryngarw

Skip to content