Llwybr realiti estynedig yn cael ei lansio yn un o Byrth Darganfod Parc Rhanbarthol y Cymoedd

Yn rhan o gyllid cyfalaf Parc Rhanbarthol y Cymoedd gan Llywodraeth Cymru, mae llwybr archwilio realiti estynedig wedi’i lansio ym Mharc Gwledig Llyn Llech Owain, sy’n Borth Darganfod yng Nghyngor Sir Gâr.

Drwy lawrlwytho ap newydd o’r enw ‘Explorer Trail LLO’, gall ymwelwyr ddod i ddarganfod y parc a gwrando ar straeon am y lle, ei hanes a’r pethau cyffrous y gellir dod o hyd iddyn nhw yno.

Mae’r lansiad hwn yn rhan o gyfres o welliannau a wnaed i’r parc yn sgil y £185,000 a ddyfarnwyd i Gyngor Sir Gâr gan Barc Rhanbarthol y Cymoedd yn 2020. Gall ymwelwyr â Pharc Gwledig Llyn Llech Owain yn awr fwynhau’r ganolfan ymwelwyr ar ei newydd wedd, y ganolfan addysg newydd, y lle chwarae i blant ifanc sydd wedi’i adnewyddu, y llwybrau cerdded sydd wedi’u huwchraddio yn ogystal â’r Hwb Gwaith Llesiant ger y llyn.

Mae’r Hwb Gwaith Llesiant newydd sbon yn wahanol iawn i drefniadau gweithio o bell arferol am ei fod yn cynnig cyfle i bobl i weithio yn ysblander byd natur a bioamrywiaeth Parc Gwledig Llyn Llech Owain. Llyn Llech Owain yw’r lle perffaith i gael Hwb Gwaith Llesiant yng Nghymoedd y De. Mae’n fan gwyrdd sy’n hawdd ei chyrraedd o’r trefi a’r pentrefi cyfagos drwy rwydwaith teithio llesol ac, yn hollbwysig, gall pobl ddod yma i weithio mewn amgylchfyd ymlaciol, atyniadol a chreadigol.

Meddai Arweinydd Cyngor Sir Gâr, y Cynghorydd Emlyn Dole: “Mae Parc Gwledig Llyn Llech Owain yn lle hyfryd i deuluoedd ei fwynhau, ac rydym yn falch ein bod yn buddsoddi mewn cyfleusterau i bawb eu mwynhau. Yn ogystal â’r llwybr archwilio newydd a gwelliannau ffisegol eraill, rydym wedi creu Hwb Gwaith Llesiant i roi lle unigryw a heddychlon i bobl weithio a chwrdd ag eraill, sy’n rhan o’n cynllun adfer economaidd wrth inni ddod allan o’r pandemig.”

Meddai Phil Lewis, sy’n arwain y rhaglen ym Mharc Rhanbarthol y Cymoedd: “Mae’n wych o beth bod Llyn Llech Owain yn rhan o’n teulu o Byrth Darganfod. Mae’r tirweddau amrywiol, y cyfleusterau presennol a’r rhai newydd a ariennir gan Barc Rhanbarthol y Cymoedd yn ffordd ddelfrydol o godi ymwybyddiaeth ynglŷn â’r Cymoedd ymhlith trigolion ein cymunedau a phobl sy’n dod i ymweld â’r ardal. Edrychwn yn ymlaen yn eiddgar at weld ymwelwyr yn dod i gael blas ar y profiad realiti estynedig newydd a mwynhau gweithio yn ysblander byd natur diolch i’r Hwb Gwaith Llesiant newydd sbon”.

I gael rhagor o wybodaeth ac i gadw lle yn yr Hwb Gwaith Llesiant, e-bostiwch HWBLLO@sirgar.gov.uk.

I gael rhagor o wybodaeth am Barc Rhanbarthol y Cymoedd a’r 12 Porth Darganfod, ewch i https://parcrhanbartholycymoedd.cymru/. Neu, i ddysgu rhagor am Barc Gwledig Llyn Llech Owain, ewch i www.darganfodsirgar.com/.

Ariennir Parc Rhanbarthol y Cymoedd gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru a chan Gronfa Amaethyddol Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Gwledig.

Newyddion a straeon diweddaraf
Skip to content